Hệ thống điều khiển, Hệ thống an toàn Giàn khoan, Tàu biển