Project Description

Tên dự án Chi tiết dự án
Dự án giàn khai thác BK – 20 Chế tạo, cung cấp các Shelter SKID

Cung cấp, thi công lắp đặt Hệ thống HVAC