PVD TRAINING CẦN TUYỂN DỤNG THỢ BẢO DƯỠNG CƠ KHÍ

  • Số lượng: 20 thợ
  • Thời gian thực hiện: 2 tuần từ cuối tháng 8.2018
  • Địa điểm làm việc: Cà Mau
  • Công việc: bảo dưỡng cơ khí
  • Thời gian dự kiến phỏng vấn: trước 15/8/2018
  • Địa điểm phỏng vấn: Tại PVD Training trong KCN Đông Xuyên

Anh Em bảo dưỡng cơ khí đăng ký danh sách tham gia phỏng vấn với phòng nhân sự theo thông tin sau: Phòng nhân sự: 0254-3612099, Ext: 249/Liên hoặc 248/Dũng hoặc 234/Huyền hoặc 251/Hiền.