Project Description

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên dự án Chi tiết dự án
Dự án giàn khai thác BK – 16 Chế tạo, cung cấp các Shelter SKID

Cung cấp, thi công lắp đặt Hệ thống HVAC

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

DỰ ÁN CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU KHÁC