Phát hiện một mỏ dầu mới, PVN vẫn gặp khó trong tìm kiếm, khai thác

2018-08-11T16:03:32+07:00

Mỏ Bạch Hổ - Photo : Hữu Phương Qua đánh giá có